Po. Lis 18th, 2019

Javornice

teplota

 

Čas Teplota 2m Teplota 5cm
13:04 h 9.7°C 9.8°C
13:02 h 9.8°C 9.8°C
13:00 h 9.7°C 9.8°C
12:58 h 9.8°C 9.7°C
12:56 h 9.8°C 9.7°C
12:54 h 9.8°C 9.8°C
12:52 h 9.8°C 9.7°C
12:50 h 9.8°C 9.7°C
12:48 h 9.8°C 9.8°C
12:46 h 9.9°C 9.8°C
12:44 h 9.9°C 9.8°C
Čas Teplota 2m Teplota 5cm
13:00 h 9.7°C 9.8°C
12:30 h 10.1°C 10.1°C
12:00 h 10.5°C 10.5°C
11:30 h 10.8°C 11.3°C
11:00 h 10.5°C 11.4°C
10:30 h 10.0°C 10.1°C
10:00 h 9.6°C 9.4°C
09:30 h 10.0°C 9.9°C
09:00 h 10.5°C 10.4°C
08:30 h 11.0°C 11.2°C
08:00 h 10.7°C 10.7°C
07:30 h 10.6°C 10.6°C
07:00 h 10.6°C 10.6°C
06:30 h 10.4°C 10.2°C

Za poslední týden

teplota

Teplota 2m Teplota 5cm
Den AVG MIN MAX AVG MIN MAX
18.11. 2019 10.5°C 9.5°C
09:52h
11.3°C
00:55h
10.4°C 9.2°C
04:43h
11.8°C
11:04h
17.11. 2019 11.4°C 7.6°C
01:35h
14.8°C
13:58h
11.2°C 5.1°C
06:52h
16.8°C
12:54h
16.11. 2019 8.2°C 2.5°C
19:54h
11.8°C
14:06h
8.1°C 2.1°C
20:15h
12.4°C
10:39h
15.11. 2019 7.8°C 4.2°C
02:21h
10.6°C
14:33h
7.7°C 2.6°C
02:18h
11.1°C
14:30h
14.11. 2019 2.2°C -0.5°C
06:58h
6.8°C
13:02h
2.3°C -0.6°C
22:36h
11.8°C
13:07h
13.11. 2019 0.4°C -0.4°C
20:34h
1.5°C
12:59h
1°C -0.1°C
18:01h
2.3°C
11:50h
12.11. 2019 3.9°C 0.6°C
23:56h
6.4°C
01:40h
4.3°C 1.1°C
23:57h
6.6°C
01:37h
11.11. 2019 2.6°C -0.9°C
07:41h
6.0°C
23:45h
3.3°C -0.3°C
07:43h
9.8°C
12:51h

Min/Max za poslední měsíc.
teplota

Rok 2019

Teplota 2m Teplota 5cm
Den AVG MIN MAX AVG MIN MAX
leden
únor
březen
duben 10°C -4.1°C
21.04. 06:10h
25.9°C
26.04. 13:30h
10.9°C -3.8°C
21.04. 05:45h
31.8°C
26.04. 11:37h
květen 9.9°C -6.0°C
07.05. 05:54h
26.7°C
19.05. 17:00h
10.7°C -4.8°C
07.05. 05:20h
29.8°C
27.05. 14:45h
červen 20.3°C 6.6°C
09.06. 01:57h
35.9°C
26.06. 14:32h
20.6°C 6.0°C
09.06. 04:50h
38.1°C
26.06. 15:54h
červenec 17.4°C 2.4°C
10.07. 05:20h
36.1°C
01.07. 13:26h
17.7°C 1.8°C
10.07. 03:52h
38.0°C
25.07. 16:20h
srpen 18.2°C 5.8°C
15.08. 04:45h
32.0°C
29.08. 14:15h
18.7°C 5.3°C
15.08. 04:54h
36.1°C
29.08. 15:13h
září 12.1°C -2.4°C
20.09. 06:39h
31.3°C
01.09. 15:07h
12.7°C -1.9°C
20.09. 06:08h
37.0°C
01.09. 15:29h
říjen 8.2°C -7.7°C
31.10. 02:57h
21.9°C
22.10. 13:38h
8.5°C -7.6°C
31.10. 02:52h
25.8°C
21.10. 15:45h
listopad 5.8°C -6.3°C
01.11. 00:17h
14.8°C
17.11. 13:58h
6°C -6.4°C
01.11. 04:18h
16.8°C
17.11. 12:54h
prosinec